DORADZTWO EUROPEJSKIE

W ramach świadczonych usług doradczych oferujemy Państwu pomoc na wszystkich etapach realizacji projektu:


OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTU

 • określenie potrzeb inwestycyjnych / szkoleniowych

 • pomoc w opracowaniu koncepcji projektu, tak, by miał większe szanse na dofinansowanie

 • analiza możliwych źródeł finansowania planowanego przedsięwzięcia wybór optymalnego źródła finansowania

 • określenie kwalifikowalności wydatków

 

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

 • przygotowywanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych w tym wniosków aplikacyjnych, biznesplanów, studiów wykonalności, również w języku angielskim

 • pomoc w pozyskaniu środków na wkład własny - przygotowanie wniosków kredytowych

 • pomoc w uzyskaniu promesy kredytowej

 

OCENA PROJEKTU I PODPISANIE UMOWY

 • wpółpraca z instytucją ogłaszającą konkurs

 • pomoc w procesie odwoławczym

 

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU

 • rozliczanie projektu (w tym: przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektu, wniosków o płatność, przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu, przygotowanie klienta do kontroli projektu, doradztwo w zakresie działań związanych z promocją realizowanego projektu)

 • zarządzanie projektem (w tym: monitoring i nadzór nad realizacją projektu, pomoc w realizacji procedur wyboru dostawców / wykonawców monitoring złożonych wskaźników produktu i rezultatów projektu, pomoc w obsłudze korespondencji z Instytucją Wdrażającą)

 

 

 

 

 
 
Projekt i przygotowanie strony internetowej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.                                          www.efs.gov.pl

Site designed by: 99grafik, powered by: Computer Laboratory.