SZKOLENIA

W realizowanych szkoleniach przyjmujemy zasadę:

"To osoba się uczy, a nie jest nauczana. Rolą nauczyciela, trenera, instruktora jest stworzyć odpowiednią do uczenia się sytuację edukacyjną".

W trakcie prowadzonych szkoleń staramy się stworzyć atmosferę wzajemnego szacunku, radości tworzenia i dobrego humoru oraz zapewniamy absolutną poufność. Prowadzone przez nas szkolenia cechuje:

 • inspiracja, motywacja, pasja

 • małe grupy

 • trenerzy praktycy w prezentowanej dziedzinie

 • program dostosowany do indywidualnych potrzeb - szkolenie "szyte na miarę"

 • zajęcia w miejscu wybranym przez klienta

 • interaktywne metody nauczania

 

 

 

 

 

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie nr 2.06/00029/2010.

TEMATYKA SZKOLENIA

 • zasady i metody aplikowania o środki z funduszy strukturalnych UE i innych źródeł zewnętrznych (m. in. inicjowanie projektu, przygotowanie matrycy logicznej, planowanie zasobów, budżetowanie i finanse projektu, konstrukcja harmonogramu realizacji projektu)

 • zarządzanie zespołem projektowym (m. in. przywództwo, budowanie zespołu projektowego, komunikacja w zespole, Poject Manager jako osoba kierująca ludźmi: motywowanie, delegowanie, przydział i kontrola zadań, rozwiązywanie konfliktów w zespole, zarządzanie czasem)

 • zarządzanie realizacją projektu (m. in. zarządzanie kosztami projektu, zarządzanie jakością projektu, zarządzanie ryzykiem projektu, zarządzanie komunikacją projektu)

 • zarządzanie projektami z wykorzystaniem Microsoft Project

 • zasady rozliczania projektów, monitoring, sprawozdawczość, ewaluacja, kontrola

 • analiza finansowo-ekonomiczna w projektach inwestycyjnych

 • zasady sporządzania biznes planu i studium wykonalności

 • zakładanie i prowadzenie własnej firmy

 
 
Projekt i przygotowanie strony internetowej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.                                          www.efs.gov.pl

Site designed by: 99grafik, powered by: Computer Laboratory.