Pracownia kompetencji 2

Pracownia kompetencji

Pracownia kompetencji 2 to projekt szkoleniowy, którego celem jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 50 osób młodych, w tym niepełnosprawnych (w wieku 15-29 lat), pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkałych na terenie powiatu lubelskiego poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego i poradnictwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Wartość projektu wynosi 689 675,50 zł, w tym wkład ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 633 742,81 zł.

Dla kogo?

Projekt dedykowany jest 50 osobom w wieku 15–29 lat, w tym minimum 13 osobom w wieku 15-24 lata, należącym do grupy NEET, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • pozostają bez zatrudnienia (są bezrobotne lub bierne zawodowo), w tym są studentami studiów niestacjonarnych,

 • nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym)

 • zamieszkują w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego na terenie powiatu lubelskiego.

Korzyści dla uczestników

Dzięki udziałowi w projekcie każdy z uczestników:

 • zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności, pożądane przez pracodawców,

 • zdobędzie 6-miesięczne doświadczenie zawodowe,

 • zwiększy swoje szanse na podjęcie stałego zatrudnienia.

Informacje organizacyjne

Każda osoba może wziąć udział w jednym cyklu szkoleniowym.
Szkolenia odbywają się w ciągu tygodnia w salach szkoleniowych w Lublinie.
Grupa szkoleniowa liczy 10 osób.

Oferujemy bezpłatne wsparcie

 • Identyfikacja potrzeb oraz diagnoza w zakresie możliwości doskonalenia zawodowego (3 godz./osoba),
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe (5 godz./osoba).
 • Szkolenia:

Grupa I i II Specjalista ds. e-handlu (98 godz.)

Grupa III Przedstawiciel handlowy (70 godz.)

Grupa IV Specjalista ds. rachunkowo-finansowych (70 godz.)

Grupa V Monter instalacji fotowoltaicznych (70 godz.)

 • Po zakończeniu udziału w ścieżce szkoleniowej każdy z uczestników projektu odbędzie 6-miesięczny staż zawodowy u wybranego przez siebie pracodawcy. Stypendium stażowe wynosi 1281,16 zł brutto miesięcznie.

Każdy uczestnik otrzymuje:

 • komplet materiałów piśmienniczych (notes, długopis),

 • materiały szkoleniowe,

 • zestaw literatury fachowej dotyczącej wybranej ścieżki szkoleniowej,

 • zwrot kosztów dojazdu,

 • wyżywienie w trakcie szkoleń,

 • stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł brutto za godzinę szkolenia,

 • badania lekarskie, szkolenia BHP i ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie.

Oczekiwane efekty:

min. 45 osób uzyska kwalifikacje i/lub zdobędzie kompetencje, 22 osoby otrzymają ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu.

Zasady rekrutacji:

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy złożyć osobiście lub przesłać do biura projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy.

W przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy prosimy o dołączenie do formularza zgłoszeniowego kserokopii zaświadczenia potwierdzającego fakt zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W przypadku osób z niepełnosprawnością prosimy dołączyć do formularza zgłoszeniowego kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia wydanego przez Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności albo inny dokument, o którym mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Rekrutacja trwa ustawicznie do 30.06.2016 r.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Rozeznanie rynku dot. wyboru doradców zawodowych do przeprowadzenie diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego i poradnictwa zawodowego indywidualnego

formularz ofertowy

zapytanie ofertowe

Kontakt

Biuro projektu: Asentia Consulting, ul. Głowackiego 35 lok. 363, 20-060 Lublin, tel. 81 473 26 54, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu www.pracowniakompetencji.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projekt i przygotowanie strony internetowej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.                                          www.efs.gov.pl

Site designed by: 99grafik, powered by: Computer Laboratory.